Jak wybrać najlepszą polisę?

Przeglądając oferty różnych firm ubezpieczeniowych, zwykle zastanawiamy się, czy dana oferta jest akurat dla nas? My przecież, tylko chcemy poczuć się bezpiecznie. A tymczasem jesteśmy bombardowani przez lawinę nieprzyjaźnie brzmiących terminów ubezpieczeniowych – takich jak polisa, ogólne warunki ubezpieczenia czy klauzule wyłączające odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za określone szkody.

Dlatego też, ten artykuł ma na celu dwa cele. Po pierwsze – przybliżenie nierzadko skomplikowanych pojęć, którymi posługują się towarzystwa ubezpieczeniowe. Po drugie – wzbogacenie wiedzy o rynku ubezpieczeniowym oraz dokonywanie świadomych wyborów. Umowa ubezpieczenia – to kontrakt, w którym zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie wystąpienia przewidzianego w umowie zdarzenia. Zaś klient zobowiązuje się do zapłacenia składki. Świadczenia np. finansowe uzależnione są od rodzaju ubezpieczenia, a ich wysokość bądź ilość często także od wybranego wariantu tego ubezpieczenia. Kluczem do należytej ochrony jest właściwy dobór zakresu ubezpieczenia. Na przykład, jeśli podczas urlopu zachorujemy, ale wcześniej wykupiliśmy odpowiednie ubezpieczenie podróżne, to nie będziemy musieli martwić się o koszty leczenia czy koszty hospitalizacji. Zrobi to za nas firma ubezpieczeniowa.

Wyłączenia a także ograniczenia odpowiedzialności – to niezwykle ważne rzeczy, na które trzeba zwrócić pilną uwagę. Dlaczego? Ponieważ są to sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam tylko część świadczenia. (Względnie – nie wypłaci nam w ogóle świadczenia ze względu na ograniczenie odpowiedzialności). W każdej firmie ubezpieczeniowej, wyłączenia nieco się różnią. Czasami jednak brzmią one bardzo podobnie. Z pewnością ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli szkodę wyrządzimy umyślnie lub wystąpi ona z powodu naszego rażącego niedbalstwa. Trzeba pamiętać, że np. w ubezpieczeniu podróżnym szkoda nie obejmuje szkody powstałej podczas wykonywania pracy zarobkowej za granicą. Również wyczynowe uprawnianie sportów oraz sporty ekstremalne – to nasze własne wakacyjne ryzyko. No chyba, że rozszerzymy wariant ubezpieczenia. Z kolei posiadacze ubezpieczenia mieszkania na wypłatę świadczeń nie powinni liczyć, jeśli powstała szkoda jest wynikiem zaniedbania… Na przykład, przy zalaniu mieszkania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, gdy właściciel mieszkania nie zamknął okien i drzwi.

Polisa to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiany przez zakład ubezpieczeń. Polisę otrzymujemy, jako dowód na to, że jesteśmy ubezpieczeni. Zwykle chwila odebrania polisy jest równoznaczna z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia. Polisa powinna zawierać dane ubezpieczającego i ubezpieczonego, rodzaj ubezpieczenia, jego okres i sumę, na jaką ono opiewa oraz ewentualne postanowienia dodatkowe. Ogólne warunki ubezpieczenia – zwane w skrócie OWU, są dokumentem, który zwykle w szeroki oraz precyzyjny sposób określa faktyczny zakres ubezpieczenia, ryzyka, przed którymi nas chroni. Opisuje też sytuacje, w których możemy ubiegać się o wypłatę lub realizację świadczeń. OWU regulują także sposób ustalania wysokości szkody i przysługujące nam limity odszkodowań. W dokumencie zawarte są również sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje (tzw. wyłączenia odpowiedzialności). Są to konkretne okoliczności, w których nastąpiło szkodliwe dla nas zdarzenie, a których konsekwencją jest brak możliwości uzyskania odszkodowania. OWU otrzymujemy zwykle przy zakupie polisy, ale są też dostępne na stronach internetowych firm ubezpieczeniowych – przy konkretnych produktach, których dotyczą. Wyjątek stanowi ubezpieczenie OC komunikacyjne, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym i jego zakres ustala ustawa. Pamiętajmy, zatem, że dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa swoim najbliższym, przed zawarciem umowy ubezpieczenia i otrzymaniem polisy – należy powoli i szczegółowo przestudiować OWU. Pozwoli to uniknąć często nieprzyjemnych sytuacji, gdy zaistnieje szkoda, która nie kwalifikuje się do otrzymania odszkodowania.